§ 1 ( Navn og hiemsted )
Foreningens navn er Radio 40 plus og har hjemsted i Vordingborg Kommune.

§ 2 ( Foreningens formål )
Foreningens formå1, er at lave frivillig non-kommerciel lokalradio, med fokus på lokale informationerog nyheder til kommunens borgere, samt en musik-profil, som henvender sig til kommunens voksneindbyggere.

§ 3 ( Medlemmer )
Som medlemmer kan optages enhver uberygtet person.a) Som medlem kan optages personer, der støtter etablering og drift af en lokalradio, som erobjektiv, demokratisk og med Iokal forkus.

§ 4 ( Udmeldelse )
Udmeldelse af foreningen, skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel, til udgangen af decembermåned.
a) Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere afbestyrelsen fastsatte regler.
b) Medlemskabets ophør, medf6rer ikke krav på andel iforeningens evt. formue.

§ 5 ( kontingent og hæftelse )
a) Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsat årlige kontingent.
b) Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 6 { Ordinær generalforsamling }
a) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
b) Den årlige generalforsamling, afholdes hvert år i andet kvartal og forslag der ønskesoptaget på dagsorden, skal være formanden i hænde seneste 8 dage før den ordinæregeneralforsamlings afholdelse.
c) lndkaldelse af den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden og indkomneforslag, skal ske ved indkaldelse i Radio 40 plus
d) Dagsorden skal indeholde følgende punkter :

Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden,
t. Bestyrelsens beretning om foreningens virke, siden sidst afholdte ordinæregeneralforsa mling.
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, samt fastsættelse af næste års kontingent.
3. lndkomne forslag.
4. Valg af formand.
5. Valg af kassere og bestyrelsesmedlem.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 7 { Ekstraordinær generalforsamling }
a) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet,eller når mindst 2/3 dele af medlemmerne, skriftligt overfor bestyrelsen begære dette,med angivelse, hvilken sager der Ønskes behandlet.
b) Efter skriftligt begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen afholdeekstraordinær generalforsamling, senest 3 uger herefter.
c) lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal skegennem Radio 40 plus, med mindst 14 dages varsel.

§ 8 ( Afstemninger )
a) Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
b) Hvert medlem har en stemme.
c) Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten beslutter dette, eller hvis 1/3 del af defremmødte begærer det.
d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
e) Beslutninger vedtages ved stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af dissevedtægter.
f) Ændringer af vedtægterne, kan alene vedtages, når 2/3 dele af samtligetilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 9 ( Bestyrelsen )
a) Bestyrelsen, der vælges blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse afforeningen.
b) Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
c) Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted, Formand er på valg i lige årstal ( førstegang i 2Ot4 og kasserer + Bestyrelsesmedlem første gang i 2013,
d) Formanden vælges af generalforsamlingen.
e) Bestyrelsen udpeger kasserer.
f) Bestyrelsen afholder møde efter behov.
g) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er tilstede.
h) Hvert medlem af bestyrelsen har L stemme.
i) Udtagelser til pressen, varetages af formand eller kasserer.

§ 10 ( Tegningsret )
Meddeles af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner, kan gives til kassereren.
Kassereren har fuldmagt til, at betale regninger løbende, dog skal køb af nyt udstyr eller indgåelse afnye udgiftskrævende tiltag, besluttes af bestyrelsen eller af formand og kasserer i fællesskab.

§ 11 Formue og regnskabsår )
a) Forenings midler anbringes i anerkendt pengeinstitut.
b) Regnskabsåret følger kalender året.

§ 12 ( Revision )
a) Revisor der vælges blandt medlemmerne, revidere regnskabet og på tegner dette og harendvidere tilopgave, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og ioverensstem melse med de fastsatte retningslinjer.
b) Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§ 13 ( Opløsning )
Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 dele af samtlige tilstedeværende medlemmer, beslutte påto på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum, at foreningen opløses.
Hvis foreningen opløses, skal foreningen eventuelle formue anvendes i overensstemmelse medforen i ngens formålspa ragraf.
Er dette ikke muligt, skal den eventuelle formue anvendes til andre almennyttige formål i Vordingborgn Kommune

Således vedtaget på den stiftende generolforsamling den 25. November 2012